Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Procedura certyfikacji

Samorządy mogą przystąpić do Programu poprzez przesłanie na adres Organizatora zgłoszenia i ankiety certyfikacyjnej w terminie do 12 września 2018 roku. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są tutaj - kliknij! Po przyjęciu zgłoszenia rozpoczyna się procedura certyfikacyjna, która przebiega dwuetapowo:

1) Etapem pierwszym jest OCENA FORMALNA, w toku której Organizator sprawdza przede wszystkim poprawność wypełnienia ankiety oraz aspekty formalne zgłoszeń.

2) Kluczowym etapem jest etap drugi, czyli OCENA MERYTORYCZNA.

W ramach audytu merytorycznego recenzenci – profesorowie i doktorzy z udokumentowanym dorobkiem naukowym lub praktycznym w dziedzinie edukacji i zarządzania oświatą - analizują i oceniają działalność samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej oraz przyznają poszczególnym zgłoszeniom punkty rankingowe. Każdą gminę/powiat/województwo ocenia niezależnie od siebie 2 recenzentów.


Ocena recenzentów odbywa się na podstawie: raportów samooceny (ankiet certyfikacyjnych) wypełnionych przez samorządy, informacji pozyskanych z instytucji publicznych, informacji pozyskanych od środowisk lokalnych, danych Systemu Informacji Oświatowej, danych instytucji nadzoru i kontroli, analizy aktów prawa miejscowego, badań społecznych prowadzonych w toku certyfikacji itd. Recenzenci mogą również  zapoznawać się z  działaniami samorządów w trakcie wizyt studyjnych w JST uczestniczącej w programie certyfikacji (wizyta taka odbywa się w terminie uzgodnionym z uczestnikiem programu). Każdy z recenzentów oceniających dane zgłoszenie przyznaje uczestnikowi Programu od 0 do 50 punktów rankingowych. Ocena każdego samorządu uczestniczącego w Programie trwa około 2 mies. W tym czasie odbywa się szczegółowa analiza i weryfikacja danych odnoszących się do lokalnej polityki oświatowej.


Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” przyznaje się gminom, powiatom i samorządom wojewódzkim, które uzyskały w procedurze certyfikacyjnej co najmniej 60 punktów na 100 możliwych.

 

Patronat medialny