Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

Komisja certyfikacyjna

Prof. zw. dr hab. Dariusz Rott - profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wieloletni nauczyciel w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Pracował m.in. w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, był prorektorem Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz profesorem wizytującym w Collegium Civitas w Warszawie. Do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dyrektor Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Fundacji Uniwersytetu Śląskiego. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej opiniujący podręczniki szkolne. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Członek Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie oraz ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Od grudnia 2011 roku Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. W ostatnim czasie uzyskał honorowy tytuł Ambasadora Kongresów Polskich 2012 oraz Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera za wybitne osiągnięcia z zakresu kulturoznawstwa, historii piśmiennictwa i medioznawstwa. Literaturoznawca, medioznawca, specjalista w zakresie komunikacji społecznej, rzecznictwa prasowego i public relations oraz zagadnień współczesnej oświaty i szkolnictwa wyższego.
 

Prof. nadzw. dr hab. Michał Kaczmarczyk politolog o szerokich zainteresowaniach naukowych (komunikacja społeczna, administracja publiczna, polityka samorządowa, problemy współczesnej edukacji, zarządzanie organizacją publiczną, systemy medialne). Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, w latach 2012-2014 ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert Kolegium Rektorów i Założycieli Uczelni Niepublicznych Województwa Śląskiego. Członek Zarządu Fundacji "Humanitas", zajmującej się działalnością w dziedzinie edukacji i szkolnictwa wyższego. W latach 2004-2010 pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2009 roku dyrektor Instytutu Zagłębiowskiego w Sosnowcu, od 2006 roku właściciel prywatnej firmy szkoleniowej specjalizującej się w problematyce edukacyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień jakości kształcenia i marketingu edukacyjnego). Członek Komitetu Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk - oddział w Katowicach. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. W latach 2009-2010 redaktor naczelny półrocznika „Problemy Komunikacji Społecznej”. Laureat Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015), Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (dwukrotnie) oraz Stypendium Województwa Śląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Wiele podróżuje. Dotychczas zwiedził m.in. Stany Zjednoczone, Francję, Włochy i Hiszpanię, a w bieżącym roku planuje podróż do Japonii i Meksyku. Jego hobby to pisanie tekstów piosenek. Utwory z jego tekstami śpiwała m.in. Anna Wyszkoni i bracia Cugowscy.
 

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Czekaj - socjolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (od października 2014 roku kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Dezorganizacji Społecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii), profesor nadzwyczajny w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Rozprawa habilitacyjna w Uniwersytecie Wrocławskim w 2008 roku. Obszar zainteresowań zawodowych to: socjologia miasta, socjologia edukacji, socjologia problemów społecznych, w tym diagnoza problemów społecznych (autor i współautor ponad 20 opracowań monograficznych problemów miast górnośląskich wraz z mapami), polityka społeczna, praca socjalna, planowanie społeczne, socjologia grup dyspozycyjnych. Autor 20 książek i ponad 90 artykułów. Recenzent prestiżowych czasopism naukowych w Polsce (Przegląd Socjologiczny) i w Wielkiej Brytanii (Ethnic and Racial Studies). Laureat indywidualnej nagrody Polskiej Akademii Nauk w zakresie socjologii im. Ludwika Krzywickiego w roku 2010 za pierwszą polskojęzyczną, socjologiczną monografię pt. "Socjologia szkoły chicagowskiej i jej recepcja w Polsce" (GWSH 2007).

Dr Anna L. Wieczorek - pracownik Uniwersytetu Śląskiego, na którym obroniła pracę doktorską nt. czynników stresogennych w pracy nauczyciela. Współkieruje również studiami podyplomowymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od lat prowadzi badania naukowe związane z jakością procesu dydaktycznego, czego owocem są m.in.: udział w grancie Narodowego Centrum Nauki, udział w grancie międzynarodowym Visegrad Fund, a także wystąpienia poświęcone tematyce jakości i efektywności kształcenia na konferencjach zagranicznych we Francji, Słowenii i Czechach. Doświadczony trener umiejętności miękkich.
 

Prof. zw. dr hab. Piotr Wilczek - ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego (wydział Artes Liberales), członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Był profesorem wizytującym na uniwersytetach  w Stanach Zjednoczonych (Rice University, University of Chicago, University of Illinois at Chicago), wykładał gościnnie w Harvard University, University of Texas at Austin i Boston College, gdzie zdobył wszechstronną wiedzę na temat organizacji i zarządzania w edukacji. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, Brytyjskiej Akademii Nauk oraz uniwersytetów w Oxfordzie, Norwich i Londynie (Warburg Institute). Członek American Association of Teachers of Slavic and Eastern European Languages.
 

Prof. nadzw. dr hab. Maciej Mitręga - specjalista w zakresie zarządzania i marketingu. Jego głównym miejscem pracy jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Członek komisji ekspertów w Business Centre Club oraz ekspert w gliwickim Parku Naukowo - Technologicznym. Stypendysta programu Marie-Curie Komisji Europejskiej i uhonorowany pozycją Honorary Research Fellow w University of Manchester. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Industrial Marketing Management”. Jest autorem łącznie ponad 100 prac naukowych. Do jego dorobku naukowego można wliczyć 3 ministerialne granty własne oraz 5 artykułów, które przyjęte zostały do publikacji w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Współpracuje w ramach sieci badawczych z profesorami z ośrodków akademickich w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Iranie, Słowenii i Turcji.
 

Prof. dr hab. Halina Rusek – socjolog, była dziekan Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (filia w Cieszynie) i prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pełniła funkcję kierownika Zakładu Antropologii Pogranicza i Społeczności Lokalnych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ, specjalizuje się w problematyce socjologii kultury i edukacji.


 

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Widera – pedagog, ekonomista i medioznawca, absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Międzynarodowego Studium Menadżerskiego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalista w zakresie zarządzania publicznego i polityki samorządowej. Stopień doktora ekonomii uzyskał na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Inicjator powołania Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Autor koncepcji integracji miast centrum aglomeracji śląskiej i stworzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Menadżer, dziennikarz, wykładowca akademicki. Były prezes Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Katowicach i czynny polityk samorządowy.
 

Dr Katarzyna Kołakowska – pracownik Katedry Filologii Greckiej w Instytucie Filologii Klasycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, o interdyscyplinarnych zainteresowaniach naukowo-badawczych. Zajmuję się kulturą, filozofią, religią i edukacją. Absolwentka University of Oxford (Lincoln College) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Członkini stałej Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Towarzystwa Naukowego KUL. Ekspertka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej. Laureatka Copernicus Prize 2011 - nagrody przyznanej przez Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne za zasługi w zakresie interdyscyplinarnych badań naukowych.

 

Patronat medialny